Önkormányzati választások - 2024

A Csanádpalotai Választási Helyi Iroda Vezetőjének 2/2023. (X.31.) számú határozata

Választási Iroda Vezetője

6913, Kelemen László tér 10. Tel.: +3662/263-009 Fax: +3662/263-105

 

Iktatószám: csp/1230-15/2023.

Tárgy: A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők választásán megszerezhető mandátumok száma

A Csanádpalotai Választási Helyi Iroda Vezetőjének

2/2023. (X.31.) számú határozata

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva meghoztam a következő

határozatot:

 A Csanádpalotai Választási Helyi Iroda Vezetőjeként, Királyhegyes településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán a – megválasztandó polgármesteren túl – megválasztandó települési önkormányzati képviselők számát: 4, azaz négy főben határozom meg.

Elrendelem jelen határozatnak a meghozatalával azonos napon a Királyhegyes Község Önkormányzata, 6911, Királyhegyes, Jókai u. 38. szám alatti hirdetőtábláján való kifüggesztését, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kiralyhegyes.hu) történő közzétételét.

Jelen határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, írásban kifogást nyújthat be a Királyhegyesi Helyi Választási Bizottsághoz (levélcím: 6911, Királyhegyes, Jókai u. 38., email cím: kiralyhegyes6911@gmail.com).

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy a legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében, a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani, mely esetben a jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  1. a jogszabálysértés megjelölését
  2. a jogszabálysértés bizonyítékait és
  3. a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
  4. a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát, számát, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
    A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 306 § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A Nemzeti Választási Iroda által a Ve. 306 § (1) bekezdésének rendelkezése alapján átadott adatok szerint Királyhegyes település lakosságszáma 2023 szeptember 1. napján 608.

A 2010. évi L. törvény 4. §-a értelmében a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma

  1. 100 lakosig 2 fő,
  2. 1000 lakosig 4 fő,
  3. 5000 lakosig 6 fő, 10.000 lakosig 8 fő.

 

Mindezen rendelkezések alapján elvégzett számítás eredményeként, Királyhegyes település képviselő-testülete települési önkormányzati képviselő tagjainak száma 4 főben került megállapításra azzal, hogy mivel a 2010. évi L. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják, így a megválasztandó települési önkormányzati képviselők jelen határozat útján megállapított számához a polgármestert nem kell hozzászámítani.

A határozat a 2010. évi L. törvény 3. §-án, valamint a Ve. 306 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208 – 212. §-ain alapul.